Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli zarządzającym Pan/i/a danymi osobowymi, jest   ETAK Sp. z o.o. Sp. k. os. Jesionowe 8, 34-100 Wadowice

Pochodzenie danych osobowych

Administrator uzyskał dane osobowe od Pan/i/a w związku ze zrealizowan/ą/ymi transakcją/ami, oraz z ogólnodostępnych źródeł.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W celu uzyskania pełniejszej informacji o przetwarzanych Pan/i/a danych proszę się zwrócić do  Administratora na adres e-mail: sklep@etak.com.pl, lub adres pocztowy: ETAK Sp. z o.o. Sp. k. os. Jesionowe 8, 34-100 Wadowice.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Uprawnienie do przetwarzania Pan/i/a danych wynika z przepisów i z zawartych Pan/ią/em um ów/owy lub/ lub złożonych przez Pan/ią/a zamówień.

Cele udostępniania, przetwarzania i bezpieczeństwo danych osobowych

Udostępnienie przez Pan/i/a swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, oraz przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jest niezbędne dla:

-  świadczenia usług drogą elektroniczną i zawarcia umowy, jak też zachowania ich bezpieczeństwa,

- przeprowadzenia transakcji i realizowania płatności za sprzedane towary i świadczone usługi;

- zapewnienia obsługi: technicznej, płatniczej i logistycznej zawartych transakcji,

- rozpatrywania i rozstrzygania złożonych przez Pan/ią/a reklamacji,

- prowadzenia z Pan/ią/em korespondencji i składania ofert, przesyłania informacji

- handlowych, newslletterów i zaproszeń, jeśli Pan/i wyraził uprzednią zgodę,

- prowadzenia rachunkowości i realizowania obowiązków podatkowych,

- analiz funkcjonalności i poprawy jakości świadczenia usług,

- dochodzenia należności; w tym w drodze prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych,

-  prowadzenia analiz statystycznych,

- archiwizowania danych oraz zapewnienia ich „rozliczalności”, tj. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dodatkowe dane osobowe

Administrator może zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowości, zaś podanie innych danych przez Panią/Pana jest dobrowolne.

Pliki cookies

Zapisywania danych w plikach cookies może następować wyłącznie za Pan/i/a zgodą. Administrator nie gromadzi takich danych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Pan/i/u w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Dziennik Urzędowy UE: L. 119/1sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo do ochrony swoich danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pan/i/a danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator może udostępniać Pan/i/a dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i logistyczne oraz firmom wykonującym dla Administratora usługi księgowe, doradcze i prawne w oparciu o umowy o przetwarzanie danych, bądź też organom publicznym, w sytuacji gdy nakazują to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Przekazanie natomiast Pan/i/a danych osobowych firmom świadczących dla Administratora usługi marketingowe lub merchandisingowe jest możliwe tylko w przypadku uprzedniego udzielenia zgody przez Pan/ią/a na ich przekazanie.

Przechowywanie, archiwizowanie i rozliczalność danych osobowych

Administrator przechowuje Pan/i/a dane osobowe, w tym poprzez ich archiwizowanie z wiązane z dokonaniem transakcji przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 3 lata od końca roku, w którym została dokonana transakcja, chyba że:

-  Pani/a dane osobowe zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Administratora, w tym dla celów podatkowych, w takim przypadku okres przechowywania danych wynosi sześć lat kalendarzowych licząc od końca roku kalendarzowego, którym została dokonana transakcja,

-  Administrator zmuszony będzie do dochodzenia od Pan/i/a należności, w takim przypadku Pani/a dane zostaną przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym doszło całkowitej ich zapłaty albo do przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż przez okres 6 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana transakcja, . Jednocześnie Administrator danych informuje, w celu „rozliczalności” Pani/a dane osobowe będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Profilowanie danych osobowych

Administrator danych nie prowadzi profilowania danych osobowych. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Ma Pan/i prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, także gdy ich przetwarzanie jest zgodne z przepisami, a ma Pan/i uzasadniony interes we wniesieniu sprzeciwu.

pixel